بذر گوجه فرنگی ویلمورین

بذر گوجه فرنگی ویلمورین

بذر گوجه فرنگی ویلمورین محصول شرکت ویلمورین فرانسه است تیپ میوه گرد است وزن مناسب میوه دارد

مشاهده کامل آگهی:

بذر گوجه فرنگی ویلمورین