قارچ کش بنومیل

قارچ کش بنومیل

که برای از بین بردن قارچ ها بسیار موثر است. خصوصیات بلای این قارچ کش برای مزارع مفید است. ماده موثر در این سم قارچ کش بنزیمیدار است.

مشاهده کامل آگهی:

قارچ کش بنومیل